Doradztwo w sprawach prawa pracy

Doradztwo w sprawach prawa pracy

W ramach prowadzonej działalności firma IURIDUS świadczy usługi doradcze w ramach:

I.                    Oferta dla Pracodawców

1.       Nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy

a.       Przygotowywanie, sprawdzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy

b.      Doradztwo dotyczące dokumentacja pracownicza: akta osobowe, ewidencja czasu pracy

c.       Urlopy pracownicze, czas pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem

2.       Doradztwo z zakresie zwolnień grupowych

a.       Tworzenie regulaminu zwolnień grupowych

b.      Doradztwo w zakresie obowiązujących procedur

c.       Pomoc w doborze obiektywnych kryteriów porównywania pracowników

3.       Doradztwo w zakresie ustawy o związkach zawodowych

a.       Obowiązki pracodawcy względem związków zawodowych

b.      Obowiązki związków zawodowych względem pracodawcy

c.       Doradztwo w czasie mediacji, negocjacji z organizacjami związkowymi

4.       Rada pracowników

5.       Doradztwo w zakresie sporów grupowych

 

II.                  Oferta dla pracowników

1.       Doradztwo w zakresie treści umów o pracę, dokumentów otrzymywanych od pracodawcy, dokumentów związanych z ustaniem stosunku pracy

2.       Doradztwo związane z pracą w godzinach nadliczbowych – uprawnienia pracownika, obowiązki pracodawcy

3.       Urlopy pracownicze

4.       Uprawnienia związane z rodzicielstwem

5.       Szczególne ochrona stosunku pracy

6.       Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych