Audyt z zakresu prawa pracy

Audyt z zakresu prawa pracy – jest kompleksowo zaplanowanym działaniem zewnętrznym polegającym na przeprowadzeniu przez IURIDUS kontroli stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w Państwa zakładzie, co pozwoli poprawić stan przestrzegania prawa pracy i zoptymalizować koszty związane z zatrudnianiem pracowników.
Obejmuje swym zakresem:

 1. Ocenę wywiązania się z podstawowych obowiązków dotyczących podejmowania działalności związanej z zatrudnieniem,
   
 2. Prawidłowości sporządzenia obowiązujących w przedsiębiorstwie regulaminów, instrukcji lub innej dokumentacji (Regulaminy Pracy, Wynagradzania, Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminy Premiowania, Pakiety Socjalne, Układy Zbiorowe, ewidencje czasu pracy itp.),
   
 3. Poprawność nawiązywania i rozwiązywanie przez pracodawcę stosunku pracy, wypełniania przez pracodawcę innych obowiązków związanych z zatrudnieniem, między innymi:
 • przestrzegania norm czasu pracy
 • jakie rozwiązania należy stosować w celu efektywnego i prawidłowego zarządzania czasem pracy pracowników,
 • prawidłowości rozliczeń należności pracowniczych (diet, należności za godziny nadliczbowe i innych przewidzianych prawem świadczeń),
 • ocenę prawidłowości działań organizacji związkowych (jeżeli w zakładzie funkcjonują).


W tym celu osoba dokonująca audytu wraz z odpowiedzialnym za sprawy kadrowe pracownikiem, jak również osobą odpowiadającą za stan bezpieczeństwa i higieny pracy dokonują przeglądu miedzy innymi:

 • prowadzonych akt osobowych,
 • obowiązujących u pracodawcy regulaminów w celu wskazania ewentualnych błędów w ich postanowieniach,
 • stosowanych przez przedsiębiorcę wzorów umów (umowy o pracę, umowy szkoleniowe, umowy o zakazie konkurencji oraz umowy cywilnoprawne).
   

Analiza dokumentacji pracowniczej w zakładzie pracy w odniesieniu do wewnętrznych aktów wewnętrznego prawa pracy każdorazowo obejmuje kontrolę wszystkich obowiązujących aktów.
W odniesieniu do oceny prowadzenia akt osobowych może przebiegać w zależności od decyzji pracodawcy:

 • poprzez kontrolę wyrywkowo wybranych teczek osobowych,
 • poprzez kontrolę akt osobowych wszystkich pracowników zakładu pracy.
   

Efektem pracy audytora jest „Raport o stanie przestrzegania prawa pracy”, z którego wynika:

 • jakie nieprawidłowości w prowadzeniu spraw pracowniczych istnieją w przedsiębiorstwie,
 • jakie działania należy podjąć aby uchybienia te wyeliminować oraz poprawić stan funkcjonowania zakładu w zakresie spraw pracowniczych,
 • jak zoptymalizować koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem,
 • wykazanie zagrożeń jakie mogą wystąpić w przypadku nie usunięcia naruszeń.